Konferenca Rajonale e Vlerësuesve në Ballkanin Perëndimor dhe Evropën Juglindore u mbajt më 25 dhe 26 tetor dhe tema e takimit ishte Metodat e Vlerësimit, Praktika dhe Rrjetet në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropën Juglindore. Rijad Kovač, president i RrVBP (Rrjeti i Vlerësimit të Ballkanit Perëndimor) tha se vlerësimi është një proces gjykimi nëse diçka ku koha dhe paratë janë investuar, ka pasur rezultate të pritshme. Vlerësuesit vlerësojnë efektet e rregulloreve të veçanta në vendet e rajonit dhe efektet e sjella nga zbatimi i rregulloreve. Duhet të konsiderohet një e mirë publike dhe depërtimi i tij krijon shoqëri më të avancuara, tha Kovaç dhe shtoi se qeveritë dhe ministritë duhet të mbështeten në njohuritë dhe përvojat që vlerësimi mund të ofrojë në procesin e vendimmarrjes, në mënyrë që ata të mos gabohen dhe të parandalojnë humbjen e fondeve publike.

Zorana Brozović, analistja jonë të dhënave të Filantropisë, ishte pjesëmarrëse në këtë event dhe mbajti një prezantim mbi metodologjinë dhe qasjen që Catalyst Balkans përdor për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave për filantropinë në rajon, rezultatet tona të kërkimit dhe platformën tonë të re të filantropisë, Giving Balkans. Ajo theksoi rëndësinë e punës tonë për hulumtuesit dhe organizatat jofitimprurëse në rajon: "Meqë të dhënat krahasuese të hulumtimit mbi filantropinë në rajon janë shumë të rralla, të dhënat tona empirike mbi dhurimin për të mirën publike në 7 vende të rajonit janë shumë të vlefshme. Ne mund të ofrojmë një analizë të pjesëmarrësve kryesorë në një sektor, shkaqet kryesore për dhurimin, institucionet e besueshme nga donatorët dhe të nxjerrin në pah praktikat e mira në punën e organizatave jofitimprurëse, të cilat mund të jenë të dobishme për planifikimin e aktiviteteve strategjike dhe hartimin e politikave. Të dhënat gjithashtu mund të shërbejnë si informacion shtesë për kërkuesit dhe vlerësuesit e politikave dhe programeve publike në fushën e shëndetësisë, politikës sociale, arsimit etj."

Top